Bibliography

Database Bibliography

ADAMKO, Rastislav. Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. II / editor Marta Hulková. - Bratislava : STIMUL - Centrum informatiky a vzdelávania FFUK, 2010. s. 17-35, - ISBN 978-80-89236-5580. ADAMKO, Rastislav. Spišský liturgický kalendár na základe zachovaných rukopisov v Spišskej Kapitule a v Albe Iulii. In: Musica mediaeva liturgica / editor Rastislav Adamko. – Ružomberok : Verbum, 2010, s. 36-67, -ISBN 978-80-8084-597-1. ADAMKO, Rastislav - VESELOVSKÁ, Eva - ŠEDIVÝ, Juraj. Spišský antifonár. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008. 200 s. ISBN 978-80-8084-360-1. AKIMJAK, Amantius - ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. 200 s. ISBN 80-8084-053-9. BEDNÁRIKOVÁ, J. Adiastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu slovenskej proveniencie v knižnici Batthyaneum v Albe Iulii. In: Musica mediaeva liturgica / editor Rastislav Adamko. – Ružomberok : Verbum, 2010, s. 68-92, -ISBN 978-80-8084-597-1. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby. Ružomberok : Verbum 2011, ISBN 978-80-8084-756-2. BEDNÁRIKOVÁ, Janka.Gregoriánsky chorál v podobe fragmentárne zachovaných pamiatok vo vybraných cirkevných archívno-knižničných inštitúciách. In: Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Editor: Ján Veľbacký. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. s. 117-131, –ISBN 978-80-7165-812-2. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Frammenti gregoriani in Slovacchia. Lublin : Norbertinum, 2009, ISBN 987-83-7222-371-5. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-595-7. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. In Zborník Oravského múzea, 2010, XXVII, s. 130-150, ISBN 978-80-89564-01-9. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Nové svedectvá fragmentárne zachovaných pamiatok gregoriánskeho chorálu v Kanonickej knižnici biskupského úradu v Spišskej Kapitule. In Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov z konferencie Bratislava, 23. - 24. 11. 2011. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum, 2011, s. 82-96. http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Pramenné svedectvá stredovekej liturgickej hudby v Štátnom archíve Levoča – pobočka Spišská Nová Ves. In Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, Ružomberok : Katolícka univerzita 2012, roč. 12, č. 2, s. 99-119, ISSN 1335-9185. BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Levoči. Ružomberok : Verbum, 2010, ISBN 978-80-8084-596-4. DREVES, Guido Maria – BLUME, Clemens – BANNISTER, Henry Marriott: Analecta Hymnica Medii Aevi , Bd. I –LV, Leipzig : Fues's Verlag, 1886 – 1925 (AH). KNAUZ, Nándor: A Pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom : Horák, 1870. KOVÁCS, Andrea: Monuments of Medieval Liturgical Poetry in Hungary. Sequences – Critical Edition of Melodies. Musica Sacra Hungarica 1. Budapest : Argumentum – Zeneakadémia – Liszt Ferenc Academy of Music, 2017. Melodiarum Hungariae Medii Aevi I. Hymny et sequentiae. Benjamin RAJECZKY (ed.). Budapest, 1956 (MHMA). SOPKO, Július. Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986. SOPKO, Július. Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku. Martin : Matica slovenská, 1982. SOPKO, Július. Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1981. SZENDREI, Janka : A magyar középkor hangjegyes forrásai [Notierte Quellen des mittelalterlichen Ungarns]. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 1981. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi - Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2008. 131 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus I. ISBN 987-80-89135-22-6. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Schemnitziensi. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. 152 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus II. ISBN 987-80-89135-27-1. VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava I. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2002. 134 s. Musaeum Musicum. ISBN 80-8060-093-7. VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava II. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. 118 s. ISBN 80-89135-10-2. VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty z Hudobného múzea Slovenského národného múzea v kontexte najnovších výskumov stredovekej hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej Európe. In Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov z konferencie Bratislava, 23. - 24. 11. 2011. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum, 2011, s. 11-82. http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie