Publications

 1. VESELOVSKÁ, Eva. Česká notácia na Slovensku v období stredoveku. In Musicologica Slovaca, 2011, roč. 2 [28], č. 2, s. 173-206. (2011 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB » PDF

 2. VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 5-34. (2014 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB » PDF

 3. VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty na Slovensku. Cantus Planus in Slovacia. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Ivan Gerát ... [et al.]. - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 121-130. ISBN 978-80-971407-5-5. Typ: AED » PDF

 4. VESELOVSKÁ, Eva. Notation und Identität : Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei. In De musica disserenda, 2013, roč. IX, č. 1-2, s. 61-82. ISSN 1854-3405. Typ: ADEB » PDF

 5. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi - Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8. Typ: AAB » PDF

 6. VESELOVSKÁ, Eva - ADAMKO, Rastislav - BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017. s. 279. ISBN 978-80-89135-38-7. Typ: AAB » PDF

 7. VESELOVSKÁ, Eva. Métsko-gotická notácia na Slovensku v období stredoveku. Hlavná redaktorka Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 2, s. 165-199. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB » PDF

 8. VESELOVSKÁ, Eva. Bohemian Notation in the Medieval Slovakia. In Hudební věda, 2012, roč. XLIX, č. 4, s. 337-376. (2011: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2012 - Current Contents). ISSN 0018-7003. Typ: ADCA » PDF

 9. VESELOVSKÁ, Eva - LUZ, Rastislav. Neznámy fragment Graduálu sine sign. z 13. storočia zo Štátneho archívu v Bratislave [An Unknown Fragment of the 13th Century Gradual sine sign. from the State Archives in Bratislava]. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 239-260. (2019 - RILM, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB » PDF
   
 10. GARAJOVÁ, Veronika. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini.  Reviewers Janka Bednáriková, Rastislav Adamko. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2020. 135 p. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus VI. ISBN 978-80-89135-44-8 Typ: AAB » PDF
   
 11. VESELOVSKÁ, Eva - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar : Mittelalterliche Fragmente aus Betler (Betliar). Bratislava : Institut für Musikwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2021. 151 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VII. ISBN 978-80-89135-49-3 » PDF
   
 12. Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary : Transregional Research and Online Database Building. Eds. Eva Veselovská - Zsuzsa Czagány;  Bratislava ; Budapest : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences : Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2020. 101 p. ISBN 978-80-89135-48-6 » PDF
   
 13. The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe. Edited by Eva Veselovská; Reviewed by Roman Hankeln and Vladimír Maňas. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2021. 125 p. ISBN 978-80-89135-50-9 » PDF
   
 14. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini. Bratislava : Institut für Musikwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2019. 132 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus V. ISBN 978-80-89135-43-1  » PDF
   
 15. VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi - Archivum Civitatis Cassoviensis. Bratislava : Institut of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2022. 262 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VIII. ISBN 978-80-89135-53-0  » PDF