Publications

 • 1. VESELOVSKÁ, Eva. Česká notácia na Slovensku v období stredoveku. In Musicologica Slovaca, 2011, roč. 2 [28], č. 2, s. 173-206. (2011 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.Typ: ADFB
  » PDF

 • 2. VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 5-34. (2014 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.Typ: ADFB
  » PDF

 • 3. VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty na Slovensku. Cantus Planus in Slovacia. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Ivan Gerát ... [et al.]. - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 121-130. ISBN 978-80-971407-5-5. Typ: AED
  » PDF

 • 4. VESELOVSKÁ, Eva. Notation und Identität : Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei. In De musica disserenda, 2013, roč. IX, č. 1-2, s. 61-82. ISSN 1854-3405. Typ: ADEB
  » PDF

 • 5. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi - Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8. Typ: AAB
  » PDF

 • 6. VESELOVSKÁ, Eva - ADAMKO, Rastislav - BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017. s. 279. ISBN 978-80-89135-38-7. Typ: AAB
  » PDF